Підготовка до ліцензійного іспиту Крок «М», Крок «Б»

Система ліцензійних інтегрованих іспитів

Система ліцензійних інтегрованих іспитів є комплексом засобів стандартизованої діагностики рівня професійної компетентності, що є складовою частиною державної атестації студентів, які навчаються за спеціальностями напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація», та лікарів (провізорів), які проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру), у вищих закладах освіти незалежно від їх підпорядкування.

Медичний ліцензійний іспит Крок

Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є встановлення відповідності рівня професійної компетентності випускника (інтерна) мінімально необхідному рівню згідно з вимогами Державних стандартів вищої освіти. Професійна компетентність діагностується як уміння застосовувати знання і розуміння фундаментальних біомедичних наук та основних медичних дисциплін, які є найважливішими для забезпечення допомоги хворому під наглядом більш досвідченого лікаря. Головна увага приділяється підтриманню здоров’я, профілактиці захворювань та організації медичної допомоги.

 

«Крок М» є екзаменом із професійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки молодших спеціалістів. «Крок М», є складовою державної атестації студентів і складається на випускному курсі.

Студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок М» результат «не склав», допускаються до інших етапів атестації. Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу. Такі студенти можуть повторно скласти екзамен «Крок М» не раніше, ніж через рік протягом трьох років.

Критерій «Склав». Діюча величина критерію – 55,5% правильних відповідей.
Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (наказ МОЗ України від 05.10.2016 №1043).

 

«Крок Б» є екзаменом із професійно-орієнтованих дисциплін, які за змістом відповідають освітньо-професійній програмі підготовки бакалавра. «Крок Б» є складовою державної атестації студентів і складається на випускному курсі.

Студенти, які одержали на тестовому екзамені «Крок Б» результат «не склав», допускаються до інших етапів атестації. Ці студенти не отримують сертифікат ліцензійних іспитів, вважаються такими, що не пройшли державну атестацію, і не отримують диплом про закінчення вищого навчального закладу. Такі студенти можуть повторно скласти екзамен «Крок Б» не раніше, ніж через рік протягом трьох років.

Критерій «Склав». Діюча величина критерію – 55,5% правильних відповідей.
Величина критерію «склав» затверджується МОЗ України (наказ МОЗ України від 05.10.2016 №1043).

Розклад ліцензійних іспитів Крок M та Крок Б

Дата Екзамен
25.01.2021 Крок M. Акушерська справа
08.06.2021 Крок M. Лікувальна справа
09.06.2021 Крок M. Сестринська справа
08.06.2021 Крок Б. Сестринська справа

Більш детальну інформацію про ліцензійні іспити можна отримати з офіційного сайту Центру тестування при МОЗ України https://www.testcentr.org.ua.

Головним завданням коледжу є забезпечення високої якості підготовки випускників, яка відображається у результатах комплексного оцінювання «Крок-М» та «Крок-Б». Показник навчального закладу у загальному рейтингу складання ліцензійних іспитів значно перевищує національні показники протягом декількох років.

АКУШЕРСЬКА СПРАВА

ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА

СЕСТРИНСЬКА СПРАВА

БАКАЛАВР МЕДСЕСТРИНСТВА